Webwinkel in doodskisten en urnen

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.GRAFKIST-URN.NL

 

In dit document treft u de algemene voorwaarden van Grafkist-urn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Grafkist-urn worden gesloten.

 

“Een waardig afscheid in een kwaliteits grafkist of urn, maar wel tegen een eerlijke prijs.”

 

 

Algemene voorwaarden de Grafkist-urn

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Leverancier: de EMZ Grafkist-urn, hierna te noemen de Grafkist-urn.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

Inhoudsopgave algemene voorwaarden Grafkist-urn

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen
 3. Overeenkomst
 4. Uitvoering overeenkomst
 5. Levering
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
 8. Aansprakelijkheid
 9. Klachten
 10. Geheimhouding
 11. Toepasselijk recht
 12. Forumkeuze

 

01. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden van Grafkist-urn zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Grafkist-urn en een opdrachtgever waarop Grafkist-urn deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitgezonderd de gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

 

02. Prijzen

 

Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Grafkist-urn. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat een opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

 

03. Overeenkomst

 

 1. Door Grafkist-urn opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Offertes zijn vrijblijvend.
 2. De kostenopgave hangt altijd samen met de omschreven opzet van het project.
 3. De overeenkomsten met Grafkist-urn komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomsten met Grafkist-urn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Grafkist-urn en/of door Grafkist-urn ingeschakelde derden, binden Grafkist-urn niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

04. Uitvoering overeenkomst

 

 1. Grafkist-urn staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op mededelingen die Grafkist-urn en diens toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. Grafkist-urn staat er voor in dat geleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn.
 2. Grafkist-urn staat ervoor in dat de door Grafkist-urn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap.
 3. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 en 2 van artikel 4 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grafkist-urn herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Grafkist-urn geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde zaak door Grafkist-urn niet conform is.
 4. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Grafkist-urn gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Grafkist-urn zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 5. Bent u als opdrachtgever verzekerd? Dan kunt u in overleg de factuur indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Dit risico is voor de opdrachtgever.
 6. Retourzending bij ontevredenheid kan enkel binnen 8 dagen na ontvangst. Verzendkosten zijn voor rekening opdrachtgever in dat geval. Retourneren dient onbeschadigd te verrichten. Verzendkosten en administratie kosten worden verrekend. Neem contact op met Grafkist-Urn. Bij retour grafkist na levering direct contact opnemen. Retour gaat via onze koerier, en kosten zijn voor opdrachtgever (klant).

 

05. Levering

 

 1. Grafkist-urn zal bij uitvoering van de overeenkomst zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Grafkist-urn zal grafkisten 1 dag na bestelling leveren (indien u voor 15.00 uur besteld,), op het door u gewenste adres. In overleg met de koerier wordt er een tijdindicatie afgesproken. Mocht u toch niet aanwezig zijn op afgesproken tijdstip, worden hier kosten aan verbonden. Urnen worden binnen 3 dagen na bestelling op het door u gewenste adres geleverd. Nalevering van uitverkochte urnen kan langer duren. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Grafkist-urn gelegen factoren (te laat besteld), kunnen leiden tot aanpassingen van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld. De urnen worden op het gewenste adres bezorgd. Wanneer opdrachtgever niet thuis is, wordt de urn tweemaal opnieuw aangeboden en vervolgens naar het dichtstbijzijnde afleverpunt gebracht.
 3. Bij bezorgen grafkisten dient opdrachtgever/iemand aanwezig te zijn om de koerier te assisteren.
 4. Een handtekening voor ontvangst is altijd noodzakelijk, u gaat akkoord zoals de grafkist geleverd is.
 5. Verzendkosten grafkisten in Nederland: € 00,00. Waddeneilanden: € 120,00. België: € 30,00. Voor andere landen dient u als opdrachtgever eerst contact op te nemen met Grafkist-Urn.
 6. In het weekend en feestdagen komt er een kleine bijdrage (€60,-) bij, voor het leveren van een grafkist. Dit bedrag wordt na de betaling naar u gefactureerd via de email.
 7. Zodra opdrachtgever het product heeft ontvangen, is het product voor risico van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verplicht om bestelde c.q. gekochte producten af te nemen zo snel mogelijk nadat deze door Grafkist-urn aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 9. Alles onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten, en kleurverschillen van afbeeldingen. Bij alle massieve grafkisten, kan de hardheid/oneffenheid in hout afwijken ( bv knoesten en kleuren). Bij een massieve grafkist kan het hout werken, (openstaande kiertjes).
 10. Alle grafkisten zijn voorzien van grepen en sluitschroeven. Zeemansgrafkisten (vlakke deksel) zijn voorzien van houten bolschroeven, die u met de hand dicht kunt maken/sluiten. De luxe grafkisten (hoge deksel) zijn voorzien van kleine design sluitschroeven die u niet met de hand kunt sluiten (schroevendraaier niet meegeleverd).

 

06. Betalingsvoorwaarden

 

 1. Het aan Grafkist-urn verschuldigde bedrag dient per direct betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen door betrokken partijen.
 2. Betaling geschiedt direct via de website, of overboeking. (via mail besteld). Na ontvangst betaling, wordt product verzonden.
 3. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn maximaal 7 dagen. In ieder geval dient de factuur betaald te zijn voordat deze geleverd is. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de opdrachtgever een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen te betalen. Aan deze aanmaning zitten administratiekosten verbonden, namelijk € 25,00.
 4. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de tweede termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Grafkist-urn bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 7, over te gaan.
 5. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar van de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan Grafkist-urn het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.

 

07. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Grafkist-urn de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

 

08. Aansprakelijkheid

 

 1. Grafkist-urn is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Grafkist-urn in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan Grafkist-urn kan worden toegerekend, dan wel aan personen wier hulp Grafkist-urn bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 2. De opdrachtgever is tegenover Grafkist-urn aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Grafkist-urn in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de opdrachtgever niet kan worden toegerekend.
 3. Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, mits Grafkist-urn dit van te voren aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.

 

09. Klachten

 

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij Grafkist-urn. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever dient Grafkist-urn altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. Is herstel of vervanging als bedoeld in het voorgaande lid niet mogelijk, of kan dit niet van Grafkist-urn worden gevergd, of draagt Grafkist-urn niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 5. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan Grafkist-Urn, ongeacht het hiervoor bepaalde.

 

10. Geheimhouding

 

Beide partijen (Grafkist-urn en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

11. Toepasselijk recht

 

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Grafkist-urn en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

12. Forumkeuze

 

Grafkist-urn verklaart de rechtbank Oost-Brabant, Locatie Eindhoven bevoegd op alle geschillen met Grafkist-Urn.

 

0